DSP-WR 系列机型
  DSP-WR 外观图
  选购介面
  最高电压-最大电流速查表
  DSP-Wx 系列机种速查表

 

 

 

功能说明
  宽范围说明
  CV/CC/CP优先功能说明
  内阻模拟功能说明
  输出斜率可设定
  真实并联控制系统 (专利技术)
  主动式放电

 
应用范例
  二极体、功率半导体元件测试
  铅蓄电池/锂离子电池充电试验
  IEC 60127-1 测试系统
  ATE 系统建置
  测试电动车/混合动力车的马达及马达驱动器
  太阳能电池 / 燃料电池模拟
  扩充输出电流
 
     
最高电压-最大电流速查表

 

额定输出功率

(W)
DSP-WR 系列 最高输出电压

(V1)
最高电压时的
最大电流
(A1)
最大输出电流

(A2)
最大电流时的
最高电压
(V2)

5kW

(5 models)

             DSP80-180WR
80 V             
62.5 A             
180 A             
27.77 V             
             DSP250-60WR
250 V             
20 A             
60 A             
83.33 V             
             DSP350-42WR
350 V             
14.28 A             
42 A             
119.04 V             
             DSP500-30WR
500 V             
10 A             
30 A             
166.66 V             
             DSP650-23WR
650 V             
7.69 A             
23 A             
217.39 V             

10kW

(7 models)

             DSP80-360WR
80 V             
125 A             
360 A             
27.77 V             
             DSP160-180WR
160 V             
62.5 A             
180 A             
55.55 V             
             DSP250-120WR
250 V             
40 A             
120 A             
83.33 V             
             DSP350-84WR
350 V             
28.57 A             
84 A             
119.04 V             
             DSP500-60WR
500 V             
20 A             
60 A             
166.66 V             
             DSP650-46WR
650 V             
15.38 A             
46 A             
217.39 V             
             DSP1000-30WR
1000 V             
10 A             
30 A             
333.33 V             

15kW

(9 models)

             DSP80-540WR
80 V             
187.5 A             
540 A             
27.77 V             
             DSP250-180WR
250 V             
60 A             
180 A             
83.33 V             
             DSP350-126WR
350 V             
42.85 A             
126 A             
119.04 V             
             DSP500-90WR
500 V             
30 A             
90 A             
166.66 V             
             DSP650-69WR
650 V             
23.07 A             
69 A             
217.39 V             
             DSP750-60WR
750 V             
20 A             
60 A             
250 V             
             DSP1050-42WR
1050 V             
14.28 A             
42 A             
357.14 V             
             DSP1500-30WR
1500 V             
10 A             
30 A             
500 V             
             DSP1950-23WR
1950 V             
7.69 A             
23 A             
650 V             

 

额定输出功率

(W)
DSP-WA 系列
最高输出电压

(V1)
最高电压时的
最大电电流
(A1)
最大输出电流

(A2)
最大电流时的
最高电电压
(V2)

5kW

(5 models)

             DSP80-180WA
80 V             
62.5 A             
180 A             
27.77 V             
             DSP250-60WA
250 V             
20 A             
60 A             
83.33 V             
             DSP350-42WA
350 V             
14.28 A             
42 A             
119.04 V             
             DSP500-30WA
500 V             
10 A             
30 A             
166.66 V             
             DSP650-23WA
650 V             
7.69 A             
23 A             
217.39 V             

10kW

(7 models)

             DSP80-360WA
80 V             
125 A             
360 A             
27.77 V             
             DSP160-180WA
160 V             
62.5 A             
180 A             
55.55 V             
             DSP250-120WA
250 V             
40 A             
120 A             
83.33 V             
             DSP350-84WA
350 V             
28.57 A             
84 A             
119.04 V             
             DSP500-60WA
500 V             
20 A             
60 A             
166.66 V             
             DSP650-46WA
650 V             
15.38 A             
46 A             
217.39 V             
             DSP1000-30WA
1000 V             
10 A             
30 A             
333.33 V             

15kW

(9 models)

             DSP80-540WA
80 V             
187.5 A             
540 A             
27.77 V             
             DSP250-180WA
250 V             
60 A             
180 A             
83.33 V             
             DSP350-126WA
350 V             
42.85 A             
126 A             
119.04 V             
             DSP500-90WA
500 V             
30 A             
90 A             
166.66 V             
             DSP650-69WA
650 V             
23.07 A             
69 A             
217.39 V             
             DSP750-60WA
750 V             
20 A             
60 A             
250 V             
             DSP1050-42WA
1050 V             
14.28 A             
42 A             
357.14 V             
             DSP1500-30WA
1500 V             
10 A             
30 A             
500 V             
             DSP1950-23WA
1950 V             
7.69 A             
23 A             
650 V             

 

 

Copyright 2016 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD.  |  Contact us

 

auto Range DC power programmable DC power DC power source DC power supply
3U Wide Range Programmable DC Power Supply
kW dc power
Modular dc power