CR 系列机型:
 CR-1010 前视图
  CR-2010 前视图
 CR-2020 前视图
 CR-5000 前视图
 CR-6000 前视图

 

 

 

 

CR 系列机型:
 CR 系列 控制面板
 CR 系列 计时器

 

 

 

 

CR系列电容串联测试治具
  10个电容串联 测试治具
  20个电容串联 测试治具
 
CR系列电容并联测试治具
  10个电容并联 测试治具
  20个电容并联 测试治具
         
图例机种:20个电容串联 测试治具

 

Copyright 2013 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD.  |  Contact us