IDRC 放电回路示意图

 

选购放电回路,可缩短关机后放电时间,实际时间因电压、电流、功率 不同而有所差异

 

 

Copyright 2016 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD.  |  Contact us