CR 系列機型:
 CR-1010 前視圖
  CR-2010 前視圖
 CR-2020 前視圖
 CR-5000 前視圖
 CR-6000 前視圖

 

 

 

 

CR 系列機型:
 CR 系列 控制面板
 CR 系列 計時器

 

 

 

 

CR系列電容串聯測試治具
  10個電容串聯 測試治具
  20個電容串聯 測試治具
 
CR系列電容並聯測試治具
  10個電容並聯 測試治具
  20個電容並聯 測試治具
         
圖例機種:CR 系列 控制面板

 

Copyright 2013 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD.  |  Contact us