CIF-M 系列單相機型:
  9U 外觀圖
  14U 外觀圖
 19U 外觀圖
  28U 外觀圖 
 

 

 

 

CIF-M 系列三相機型:
  19U x 3 外觀圖
  9U x 3 (35U) 外觀圖
  30U 外觀圖
  30U x 2 外觀圖
 

 

 

 

控制介面及選購配件:
 CIF-M 系列控制面板
  CIF-M 系列 GPIB 及 RS-232 介面圖
  CPR-201
 

 

圖例機種:CIF-1530A3P
 

Copyright 2016 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD.  |  Contact us