CF-TMP 系列單相可程式機型:
  4U 外觀圖
  9U 外觀圖
 
控制介面及選購配件:
  CF-TM 系列控制面板
  CF-TMP 系列 GPIB、RS-232及三相連接介面圖
  CPR-201

 

   
CF-TMP 系列三相可程式機型:
  4U x 3 外觀圖
  9U x 3 外觀圖
 
     
圖例機型:CF-0500TMP  /  CF-1000TMP
 

Copyright 2016 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD.  |  Contact us