CF-EP 系列單相可程式機型:
  4U 外觀圖
  9U 外觀圖
  19U 外觀圖
  35U 外觀圖
 

 

 

CF-EP 系列三相可程式機型:
  4U x 3 (20U) 外觀圖
  9U x 3 (35U) 外觀圖
  19U x 3 外觀圖
  35U x 3 外觀圖
 

 

 

控制介面及選購配件:
  CF-EP 系列控制面板
  CPC-303 可程式三相控制器
 
         
35U x 3 圖例機種:CF-3030EP3P

 

Copyright 2016 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD.  |  Contact us