CF-A、 CF-E 系列單相機型:
  9U外觀圖 (停產)
 14U外觀圖 (停產)
 
CF-AP 系列單相可程式機型:
  4U外觀圖 (停產)
 9U外觀圖 (停產)
 
控制介面及選購配件:
  CF-A 系列控制面板 (停產)
  CF 系列 GPIB 及 RS-232 介面圖 (停產)
  CPR-201 (停產)

 

 

 

       
CF-A、 CF-E 系列三相機型:
  19U x 3外觀圖 (停產)
  30U x 3外觀圖 (停產)
 
   
         
圖例:CF-A 系列控制面板

V、A、W、Hz 四視窗四功能表頭

 

Copyright 2016 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD.  |  Contact us